برسی انواع صرع در 1005 بیمار در کرمان (1374 - 1369)