برسی عوامل مؤثر بر ایجاد زخم فشاری در بیماران بیحرکت در بخشهای ارتوپدی بیمارستانهای علوم پزشکی تهران