برسی ناقلین و مخازن حیوانی لیشمانیوز جلدی در شهر لار و حومه در سال 1373