اپیدمیولوژی سرطان حنجره مروری بر پروندهای یکصد بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی تهران 1373 - 1365