برسی نحوه آلودگی بیست و دو بیمار مبتلا به AIDS در ایران به HIV و نقش اعمال جنسی در این آلودگی