برخورد با بیماریها و حوادث از دیدگاه پیشگیری اولیه - ثانویه و ثالثیه ((سندرم کروپ))