برسی دوازده کودک مبتلا به تومور کاذب مغزی pseudo tumor cerebri بستری شده در مراکز آموزشی درمانی کودکان مفید در سالهای 1369 - 1375