گذارش یک مورد پیکنودیس اوستئوز با سیر غیر معمول در شهرستان کاشان