انطباق امور فنی پزشکی در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز