برسی روانی بیماران مبتلا به بیماریهای درمان ناپذیر و رو به مرگ در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز