برسی عملکرد بهداشت روانی پزشکان عمومی در مراکز بهداشتی درمانی روستائی ایران (1374)