برسی میزان شیوع بیماریهای قارچی جلدی نزد معلولین در مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران در طول سالهای (74-73)