یافته های هیستروسالپنگوگرافی در توبرکولوزژنیتال و برسی مواردی از آن