آلودگی به شپش سر در دانش آموزان نبایستی به فراموشی سپرده شود.مطالعه روی 2،827 دانش آموز شهری و روستایی ،در استان کرمان