برسی مقایسه اثرات درمانی تتراسیکلین و یا مترونیدازول - آموکسی سیلین در درمان غیر جراحی پریودنتیت های پیشرفته