شاخصهای جمعیتی و حیاتی روستاهای تحت پوشش خانه های بهداشت در سال 1373 بر اساس زیج حیاتی