برسی وضعیت حجاج بستری شده در ccu در بیمارستانهای مکه و مدینه در حج سال 1373