برسی میزان شیوع بیماری پیتریازیزآلبا در کودکان دبستانی شهر کرمان