اهمیت شناخت ساختار خانواده در درمان بیماران ، برای درمانگران