برسی گذشته نگر سرطان تیروئید در بیمارستان بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای 1362-1372