برسی 80 مورد کیست هیداتیک ریه اطفال در بیمارستان امام رضا (ع)