عوامل مؤثر بر پیشرفت اجرای طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرعی