انطباق با موازین شرعی در معاینه و انجام تستهای تهاجمی و غیر تهاجمی در بیماران قلبی عروقی