برسی میزان خطا در معاینات حاملگی ، با پوشش روی شکم نسبت به بیمار بدون پوشش