خلاصه ای از گذارش اقدامات انجام شده در زمینه اجرای آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان