مقایسه جامعه اسلامی با غرب از نظر رعایت احکام الهی