کاربرد احکام در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزش پزشکی