تبلور وحدت حوزه و دانشگاه در سالم سازی محیطهای آموزشی و درمانی و رفع ابهامات فعلی در پزشکی