پیشنهاداتی در خصوص طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرعی