بهره برداری از تکنولوژی در مراقبتهای بهداشتی - درمانی کشورهای رو به توسعه