محافظت فیزیولوژیکی و بیومکانیکی جهت دستیابی به ظاهر مطلوب در پروتز کامل