گزارش اولین مورد درماتیت ناشی از رودورتورولاروبرا در انسان