گزارش یک مورد جالب از آبسۀ پری تونسیلر عود کننده و اتیولوژی آن