دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، خرداد 1400 

مقاله پژوهشی

مدیریت خرید تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در آموزش و درمان در کشورهای منتخب: مطالعه مروری

اعظم لاری؛ نهضت گودرزی؛ فریبا حسنی؛ مریم خواجه؛ محمدرضا جلیل نواز نوین


نامه به سردبیر

حضور عزتمند در عرصه بین‌المللی آموزش پزشکی

نیلوفر پیکری؛ حمید اکبری؛ سید حسن امامی رضوی؛ باقر لاریجانی؛ علی اکبر حق دوست