دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 9-94