دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، زمستان 1394 
1. آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی

صفحه 19-30

یحیی پاسدار؛ بهزاد کرمی متین؛ فرید نجفی؛ پریسا نیازی؛ میترا دربندی


5. نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم

صفحه 69-80

ژیلا آگاه؛ جواد مهدوی نسب؛ سهیلا آگاه