دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، پاییز 1395 
1. نقش تغذیه در سرطان از دیدگاه اپی ژنتیک

صفحه 9-18

میثم عالیپور؛ کسری چراغپور؛ رضا هومایونفر؛ رقیه شهبازی؛ سید حسین داودی


2. نقش اضافه دریافت آهن در بروز سرطان

صفحه 19-32

یاسمن جمشیدی؛ سعیده اسمعیلی؛ حسین داودی


3. تعیین وضعیت جاری و علل خطاهای نسخه نویسی، نسخه پیچی و استعمال دارو در بیمارستان آموزشی امیرالمؤمنین زابل(91-90)

صفحه 33-42

ماندانا مرادی دیرین؛ فاطمه ایزدپناه؛ مسعود ترابی؛ مریم پورحسین مقدم؛ آلاله محمد قاسمی؛ عالیه بزی