دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، بهمن 1395 
1. بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان از دندانپزشکی سالمندان

صفحه 57-70

آرزو علائی؛ آرش عزیزی؛ ناصر ولائی؛ نیوشا ترکاشوند دهنو


3. تجربه دعا در زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی : مطالعه فنومنولوژی

صفحه 81-94

حیدر علی عابدی؛ سید علی ناجی؛ نصراله علیمحمدی؛ فرنوش عزیزی


4. بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی والدین بر سلامت کودکان

صفحه 95-106

مهدی شهرکی؛ لطفعلی عاقلی؛ عباس عصاری ارانی؛ حسین صادقی


5. رابطه سازگاری استراتژیک و درگیری شغلی در بیمارستان هاشمی نژاد تهران

صفحه 107-118

حسن ابوالقاسم گرجی؛ حامد فتاحی؛ نسیم کاظمینی؛ آزاد شکری