دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، فروردین 1396 
1. تعیین حد گسترش رشته های علوم پزشکی درمقاطع تحصیلات تکمیلی درکشور

صفحه 9-20

سید منصور رضوی؛ احمد خالق نژاد طبری؛ سید عبدالرضا مرتضوی طباطبائی؛ معصومه رجبی


2. آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 21-32

جبرائیل نسل سراجی؛ اصغر جهاندیده؛ علی محمد اجاقی؛ مرضیه جمعه ای


4. بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی تدوین

صفحه 45-50

عطاءاله پورعباسی؛ علی اکبر حق دوست؛ حمید اکبری؛ زهرا خیری؛ رضا دهنویه؛ سمیه نوری حکمت؛ سیدحامد رحیمی؛ باقر لاریجانی


6. رتبه بندی گروه‌های تخصصی در دانشکده‌های دندانپزشکی کشور

صفحه 59-70

سعید عسگری؛ معصومه مهدی پور؛ شهرام یزدانی؛ مریم صفرنواده