دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهار 1391 
4. بررسی حکم فقهی و پزشکی تغیر جنسیت

فتح الله قربانی؛ مریم ملحان؛ حسین نمازی فر