دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، آذر 1397 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش اعضای هیئت علمی در آموزش پزشکی پاسخگو

صفحه 147-156

فرین تاتاری؛ سیدعلی حسینی؛ اباصلت برجی


3. محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395: استفاده از روش مرحله ای-کاهشی

صفحه 169-178

رضا اسماعیلی؛ مجتبی کیانمهر؛ علیرضا طحانزاده؛ مهدی احتیاطی؛ علیرضا قزبانی؛ علی پور فاطمی؛ حسین موذن؛ کاظم طحان؛ عباسعلی عباس نژاد


4. حرکت به سوی نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان

صفحه 179-189

حبیبه عباسی؛ بابک نصیری؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح


6. ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس ویژگی های دانشگاه کارآفرین

صفحه 204-214

محمد رضا امیر اسماعیلی؛ سید حسین صابری؛ فرشید برخورداری