نویسنده = لیلا گودرزی
بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392

دوره 23، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 55-66

ایروان مسعودی اصل؛ قاسم رجبی واسکولایی؛ لیلا گودرزی؛ مهدی رعدآبادی؛ امیر حسین اسکندری