نویسنده = رضا یوسفی سعیدآبادی
شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاههای نسل سوم ( مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-11

عاطفه پدرام فر؛ سعید صفاریان همدانی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاههای علوم پزشکی استان مازندران

دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 69-80

سمیه بیک زاده؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ سعید صفاریان همدانی