نویسنده = طاهره اقامیرزایی محلی
آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه‌ی آموزش عالی سلامت

دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 113-123

جمیله آقاتبار رودباری؛ خدیجه بریمانی؛ طاهره اقامیرزایی محلی؛ سعید صفاریان همدانی