نویسنده = مریم مصلح
ارائه مدلی به منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران آموزشی دانشگاهها

دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 52-68

فاطمه امانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ بابک نصیری قرقانی؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح


بازاریابی آموزشی در دانشگاه آزاد راهبردی برای توسعه پایدار

دوره 28، شماره 3، آذر 1398، صفحه 84-97

پریا محمدیها؛ امیرحسین محمد داودی؛ مریم مصلح


اولویتهای مولفه های موثر نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی با رویکرد AHP

دوره 28، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 16-36

حبیبه عباسی؛ بابک نصیری قرقانی؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح


حرکت به سوی نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان

دوره 27، شماره 3، آذر 1397، صفحه 179-189

حبیبه عباسی؛ بابک نصیری؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح