نویسنده = مهدیه طهرانی مقدم
ملاحظات توانمندسازی نوجوانان در حوزه مفاهیم مرتبط با بلوغ از منظر آموزه‌های دینی و فرهنگی

دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، دی 1397، صفحه 12-22

مهدیه طهرانی مقدم؛ امین شاکرمی؛ عطااله پورعباسی


ارزیابی دغدغه های دختران نوجوان در خصوص مسایل بلوغ و بررسی همسویی آن با دغدغه های مادران ایشان

دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، دی 1397، صفحه 52-61

مهدیه طهرانی مقدم؛ عطااله پورعباسی