کلیدواژه‌ها = بیمار
بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 97-86

فاطمه حاجی بابایی؛ سیده خدیجه مقیمی درزی؛ فرناز خاتمی؛ حدیث اشرفی زاده؛ امیر احمد شجاعی


بررسی موانع اقامه نماز بیمار از دیدگاه بیماران بستری در بخش های بستری بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب رفسنجان

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 145-158

علی راوی؛ طیبه میرزایی؛ سکینه میرزایی؛ مجید کاظمی؛ فاطمه حسینی