کلیدواژه‌ها = رتبه بندی
شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاههای نسل سوم ( مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-11

عاطفه پدرام فر؛ سعید صفاریان همدانی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


مطالعه تطبیقی وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی طبق نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2018 و 2019

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، اسفند 1397، صفحه 296-310

اصغر جهاندیده؛ حبیبه عباسی؛ جبرائیل نسل سراجی؛ اسماعیل ایدنی؛ زهرا ریاحی پور؛ زهرا عباسی


رتبه بندی گروه‌های تخصصی در دانشکده‌های دندانپزشکی کشور

دوره 26، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 59-70

سعید عسگری؛ معصومه مهدی پور؛ شهرام یزدانی؛ مریم صفرنواده