کلیدواژه‌ها = ماموریت گرایی
بررسی وضعیت واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 96-95 با توجه به آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، اسفند 1397، صفحه 311-323

اصغر جهاندیده؛ جبرائیل نسل سراجی؛ زهرا کاظمی؛ مرتضی جبارزاده؛ الهام قدردوست نخچی؛ زهرا عبدلی؛ زهرا ریاحی پور؛ مرضیه جمعه ای


آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 21-32

جبرائیل نسل سراجی؛ اصغر جهاندیده؛ علی محمد اجاقی؛ مرضیه جمعه ای