کلیدواژه‌ها = پژوهش
پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم

دوره 31، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 65-53

محمدرضا عبدالملکی؛ صدیقه مومنی


آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی

دوره 24، شماره 1، بهمن 1394، صفحه 19-30

یحیی پاسدار؛ بهزاد کرمی متین؛ فرید نجفی؛ پریسا نیازی؛ میترا دربندی


بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی

دوره 21، شماره 2، خرداد 1391

مریم آویژگان؛ احمد رضا نصر